Team

Team2021-09-24T09:03:05+00:00

Governing and Advisory Board

Jalaj Dani
Mona Mehta
Ridham Desai
Sanjay Panwalkar
Shishir Joshi
Manish Agarwal
Mr. Paresh Sukthankar

Mental Health & Wellness Initiative – Mentors

Dr. Avinash Supe
Dr. Henal Shah
Dr. MONA PRADEEP GAJRE
Dr. Kersi Chavda
Dr. Chetna Duggal

Team Project Mumbai

Rupali Gohil Vaidya
Devika Kapoor
Kashyapi Dave